Chromoblastomycosis (also known as chromomycosis, cladosporiosis, Fonseca’s disease, Pedroso’s disease, phaeosporotrichosis, or verrucous dermatitis) – Derm In-Review

Chromoblastomycosis (also known as chromomycosis, cladosporiosis, Fonseca’s disease, Pedroso’s disease, phaeosporotrichosis, or verrucous dermatitis)